De mooiste online selectie stoffen en mercerie
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelmandje

Je winkelmandje is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

VERKOPER

FairyTailors is eigendom van MEDISTO BVBA, met maatschappelijke zetel in de Duisburgsesteenweg 13, 3080 Tervuren, België. Medisto BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0508 921 089. Het BTW nummer is BE0508 921 089.

TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en gelden integraal voor het volledige aanbod van en elke bestelling bij FairyTailors. Een schriftelijk exemplaar kan op eenvoudig verzoek bezorgd worden.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Ze zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten, uitgezonderd acties specifiek vermeld op de site. Aangeduide prijzen kunnen veranderen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de geïndiceerde looptijd. Bij het plaatsen van een bestelling geldt de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

BESTELLING

Online bestellingen kunnen enkel via de webshop (www.fairytailors.be) geplaatst worden. Bestellen of bestellingen aanpassen kan niet via Facebook, telefoon of andere. Vragen en opmerkingen kunnen via het contactformulier van de webshop. Bestellingen worden pas verwerkt en verstuurd na ontvangst van de betaling.

OFFERTES

Offertes aanvragen kan enkel per e-mail. Ze zijn vrijblijvend en worden pas omgezet naar een bestelling na wederzijdse schriftelijke bevestiging. Een offerte is 10 dagen geldig en zolang de voorraad strekt.

BETALING

Betalingen dienen altijd binnen de 7 kalenderdagen en als één verrichting te gebeuren. FairyTailors biedt haar klanten verschillende betalingsmogelijkheden (overschrijving, Paypal, kredietkaart).

VERZENDING EN LEVERING

Verzending en levering vinden pas plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. De leveringstermijn wordt ruim geschat op drie (3) werkdagen, na ontvangst van het factuurbedrag. FairyTailors tracht binnen 24 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen. De vermelde termijnen zijn echter louter indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper. De verkoper heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden. De levering gebeurt op het door de koper ingegeven adres. Indien het leveradres afwijkt van het factuuradres dient dit duidelijk aangegeven te worden tijdens het bestellingsproces. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden. FairyTailors hanteert een vaste verzendingskost van 6€ per pakket, binnen België, ongeacht het gewicht van het pakket. De pakjes worden verstuurd via Bpost. Verzekerd, traceerbaar én CO2 neutraal! Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Aan de leveringsplicht van FairyTailors zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door FairyTailors geleverde artikelen één (1) keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

PRIVACY

Plaatst u een bestelling bij FairyTailors, dan geeft u FairyTailors het recht over te gaan tot de verwerking en het intern gebruik van de persoonsgegevens (zoals adres, e-mail, telefoonnummer) voor doeleinden als de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De persoonsgegevens worden in geen geval zonder uw toestemming overgemaakt aan derden, behalve wanneer FairyTailors hiertoe wettelijk verplicht wordt. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien de klant hiervoor expliciet de toestemming geeft tijdens het bestellingsproces, op de contactpagina of bij inschrijving op de nieuwsbrief. Op eenvoudig verzoek heeft u te allen tijde recht op inzage, correctie of het stopzetten van het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden. FairyTailors kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, enz. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Indien u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen FairyTailors en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door FairyTailors op haalbaarheid is beoordeeld. FairyTailors behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

AANBIEDINGEN EN CADEAUBONS

Verschillende acties kunnen niet gecumuleerd worden. Per bestelling kan slechts één (1) kortingsactie gebruikt worden.

GARANTIE

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De in dat geval door de verkoper te vergoeden schade kan nooit groter zijn dan het door de verkoper gefactureerde bedrag. FairyTailors garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. FairyTailors is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper zelf wijzigingen of aanpassingen aan het product gaat aanbrengen, is elke garantie door de verkoper automatisch uitgesloten en kan de verkoper nooit voor enige schade worden aangesproken wat de oorzaak mogen zijn. Indien klachten van de afnemer door FairyTailors gegrond worden bevonden, zal FairyTailors naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nooit groter kan zijn dan het factuurbedrag.

BEELDMATERIAAL

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz... op de website van FairyTailors gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

OVERMACHT

FairyTailors is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak of omstandigheid verstaan die FairyTailors belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging. FairyTailors behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FairyTailors gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien FairyTailors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

VERZAKINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Het terugsturen en terug betalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm en veelvouden hiervan. Patronen en andere artikelen die geretourneerd worden, zitten ongeopend in hun originele verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadiging, verknipping, enz.). Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de klant de verkoper om dit mee te delen. Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren. Het retouradres: FairyTailors, t.a.v. Lieselot Leroy, Duisburgsesteenweg 13, 3080 Tervuren, België. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 30 dagen na ontvangst van de onbeschadigde artikelen. Indien de afnemer na afloop van de termijn van veertien (14) werkdagen de geleverde zaken niet aan FairyTailors heeft teruggezonden, is de koop een feit.

KLACHTEN

Klachten van een foutieve levering en/of verborgen gebreken dienen binnen de acht (8) dagen na ontvangstdatum gemeld te worden met een aangetekend schrijven naar: FAIRYTAILORS Lieselot Leroy Duisburgsesteenweg 13 3080 Tervuren België

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle artikelen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten, lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.

BEWIJS

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relatie het elektronische bewijs.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van betwisting is de rechtbank van Leuven exclusief bevoegd.

SCHEIDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

DISCLAIMER

Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan FairyTailors worden beschermd door intellectuele rechten. Wenst u ze te te reproduceren of publiekelijk te verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Lieselot Leroy. De op de website vermelde informatie wordt met zorg gepubliceerd. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of onjuist is. Noch FairyTailors, noch Lieselot Leroy, noch Medisto BVBA kunnen aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden. FairyTailors, Lieselot Leroy behoudt zich het recht, te allen tijd en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »